Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

Lukio

Lukion TVT-strategian tavoitteet ja vinkit

Käytännön taidot ja oma tuottaminen:

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot ovat jo opiskelijalla hallussa. Mikäli ei, opiskelija pyritään perehdyttämään ko. perustaitoihin.

Median tuottamiseen  käytettäviä taitoja (videon kuvaaminen, äänen tallentaminen) syvennetään. Opettajat voivat laittaa opiskelijat tekemään omia tallenteita, joita voidaan käyttää esim. oppimateriaaleina. Opettaja voi tehdä myös omia tallenteita samaan käyttötarkoitukseen.

VINKIT:

Fysiikka, kemia ja biologia: Demonstraatioiden dokumentointi videoimalla. Videot voidaan laittaa esim. omalle kanavalleen youtubessa, jolloin niihin voidaan palata myös myöhemmin.

Kielten tunneilla voidaan tallentaa puhetta  ja opetella ääntämistä. Mobiililaitteiden avulla opiskelija voi kuulustella itseltään sanoja äänittämällä lausumistaan jättäen tauon vieraskielisen sanan/fraasin ja käännöksen väliin.

Opiskelija voi hankkia mobiilisovelluksia eri oppiaineisiin liittyen. Opiskelijaa voidaan ohjata hankkimaan ilmaisia sovelluksia.

Sosiaalisen median työkalujen käyttöä tullaan myös lisäämään. (vrt tiedonhallintataitojen hyödyntäminen)

Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely:

Ainakin osa oppiaineiden teoreettisesta sisällöstä pyritään jakamaan opiskelijoille sähköisessä muodossa.

Opiskelijoilla on käytettävissään laite, jolla he pääsevät verkkoon, pystyvät työskentelemään siellä (laite sisältää tvt-käyttöön liittyvät perustoiminnot: audiovisuaaliset ominaisuudet).

Opettajat luovat oppimistilanteet ja ohjaavat opiskelijoita toimimaan annetuissa puitteissa esim. käyttämään ryhmätyön laatimisessa sosiaalista kirjoitusalustaa tai muita sosiaalisen median työkaluja.

Opiskelijoita muistutetaan lähdekriittisyydestä.

VINKIT:

Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden, kuten facebookin käyttäminen eri oppiaineissa. Voidaan luoda ryhmiä, joita voidaan käyttää apuna ohjauksessa ja oppimateriaalin jakamisessa. Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja.

Opiskelija koulutetaan käyttämään koulussa käytössä olevia oppimisalustoja. Koululla tulee olla käytössä oma salasanalla suljettu alusta (esim. moodle) ja tämän lisäksi opettaja voi käyttää opetuksessaan omaan opetustyyliin sopivia,  avoimia sosiaalisen median palveluita. Esim. wiki, blogi, jne.

Viestintä ja vuorovaikutus:

Koulu kasvattaa opiskelijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja eri ympäristöissä: ollaan sitten istumassa täydessä linja-autossa taikka sähköisessä toimintaympäristössä.

VINKIT:

Kielet: vrt. ulkomaalainen kirjeenvaihtokaveri. Hankitaan esim. yhteistyökumppaniksi koulu/luokka ulkomailta ja hankitaan oppilaille oma keskustelukumppani, jonka kanssa kommunikoidaan vieraalla kielellä.

Kommunikoinnissa käytetään apuna sosiaalisen median työkaluja (spostit, facebook, skype, youtube, twitter, erilaiset opetustarkoituksiin soveltuvat verkossa pelattavat pelit jne).

Ryhmätöiden teettäminen sosiaalisen median työkalujen avulla, esim. Google drive.

Vieraskielisteun lehtien verkkoversioiden käyttö, esim. Time, Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta:

Opiskelijoille kerrataan tekijänoikeuteen liittyviä asioita esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla.

Eettisiin ongelmiin, joihin oppilaat voivat törmätä internetissä, voidaan pureutua uskonnon, elämänkatsomustiedon  ja filosofian tunneilla. Tietoturvaa käsitellään oppitunneilla.

Jokainen opettaja on tarpeen vaatiessa velvollinen perehdyttämään omat opiskelijansa edellä mainittuihin asioihin oman oppiaineensa yhteydessä.

 

Vinkkilinkit:

 

Tietoturva netissä

Mediakasvatus

Tietoturva netissä 2

Mediataitoja

Kännykkä mukaan kouluopetukseen (YLE)

Tekijänoikeudet