Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

7-9-luokat

Käytännön työtaidot

Oppilas
– käyttää sujuvasti tietokonetta, tablettitietokonetta ja muita koulun tietoteknisiä välineitä yksin ja yhdessä
– käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia tarkoituksenmukaisesti
– hallitsee hyvät tekstinkäsittelyperiaatteet
– osaa tuottaa tekstiä, kuvaa, videota, animaatiota, ääntä, taulukoita ja graafisia kuvaajia
– osaa kuvata, siirtää kuvan tietokoneelle ja muokata kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla
– käyttää teknologiaa sujuvasti lukemisen (esim. verkkojulkaisut ja e-kirjat) ja kirjoittamisen tukena
– osaa käyttää verkkopalveluja (esim. Kelan palvelut, hakemukset)
– hallitsee arjen tietoteknisten laitteiden käytön ja verkkoviestintätilanteet
– ohjelmointi (eNorssin ohjelmointipolku soveltuvin osin)

Median tuottaminen
Oppilas
– osaa ilmaista itseään eri mediakanavia hyödyntäen (teksti, ääni, kuva) kontekstiin sopivalla tavalla
– rohkaistuu esiintymään erilaisissa tallenteissa (ääni, kuva)
– osaa halutessaan jakaa tallenteitaan ja tuotoksiaan verkossa
– hyödyntää mediakanavia reflektion välineinä
– oppii nauttimaan elämyksellisistä oppimiskokemuksista

Tiedonhankinta- ja hallintataidot
Oppilas
– osaa käyttää hakupalveluja monipuolisesti tiedonhankinnassaan ja osaa vertailla ja valikoida
eri lähteistä saamaansa tietoa
– osaa jalostaa tietoa, ei tyydy sen kopioimiseen
– osaa arvioida kriittisesti löytämäänsä tietoa
– osaa tehdä lähdeviittaukset ja -merkinnät ja erottaa oman ajattelun muiden ajattelusta
– rohkaistuu oman kieli- ja kulttuurialueen ulkopuolisten lähteiden käyttöön

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas
– työskentelee vastuullisesti ja vuorovaikutuksellisesti verkossa
– osaa käyttää eri verkkoviestinnän välineitä (esim. Facebook, Wilma, sähköposti, Skype ja
erilaiset oppimisympäristöt)
– käyttää eri viestintäkanavia ja tyylejä tarkoituksenmukaisesti
– kokeilee vuorovaikutusta opiskeluryhmän ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, myös kansainvälisten (esim. ystävyyskoulut)

Vastuullinen ja turvallinen toiminta
Oppilas
– noudattaa tekijänoikeuksien sekä tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssä
– osaa suojata itsensä, toiset käyttäjät ja laitteensa
– ymmärtää yksityisen ja julkisen eron
– osaa toimia eettisesti verkossa ja noudattaa hyviä käytöstapoja
– osaa kiinnittää huomiota ergonomiaan ja työskentelytapoihin