Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

5-6-luokat

1. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA TUOTTAMINEN

Viestintätekniikan käyttö ja mahdollisuudet
– kuvankäsittelyohjelman käyttö (Esim. Gimp, Pixlr, Snapseed)
– vektorigrafiikkaan tutustuminen (Esim. Draw.io, mitä muuta?)
– taulukkolaskennan hyödyntäminen (Google Sheets, Excel, yms.)
– sosiaalinen media, blogien hyödyntäminen, esitys-sovellukset (Blogger, WordPress, Prezi, Explain Everything)
– animaation tekeminen
– mobiililaitteiden käyttö opiskelussa (kännykät, tabletit)
– omien laitteiden käyttö opiskelussa (BYOD, Bring Your Own Device)
– tiedostonhallinta (fyysinen laite, verkko, pilvipalvelut)
– ohjelmointi (eNorssin ohjelmointipolku soveltuvin osin)

Teknologia lukemisen ja kirjoittamisen tukena
– eri tilanteiden vaatimuksien mukainen kirjoittaminen (esim. kirje, sähköposti, hakemus, blogi, mielipidekirjoitus, esitelmä, tutkimus)

Kuva ja ääni
– suunnitelmallinen elokuvan tekeminen
– videoiden editoiminen (Esim. iMovie, Movie Maker, Youtube, yms.)
– tekstien ja musiikin lisääminen videoihin

Yhteisölliset oppimiskokonaisuudet
– yhteistyösovellusten käyttö (esim. GSE, Office 365, SanomaPro, Kirjoitusalusta.fi)
– asiakirjojen ja esitysten teko yhteisöllisesti verkkopalvelujen sovellusten avulla ilman sidosta fyysiseen laitteeseen
– oppimistehtävien tekeminen ja palautteen saaminen verkossa
– verkkoaineistojen käyttäminen omissa projekteissa (ääni, animaatio, kuva, video)
– VoIP-palvelujen (Voice over internet protocol) hyödyntäminen opiskelussa (esim. Skype, Google Hangout)

2. VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA

Oppilas
– noudattaa oman koulun sääntöjä tietoteknisten välineiden käytössä
– ymmärtää itse tarkoituksenmukaisten sivustojen ja ohjelmistojen käytön
– tietää ja noudattaa palveluihin liittyviä ikärajoja ja ohjeita

Asianmukainen toiminta verkossa
Oppilas
– osaa käyttää ja säilyttää järjestelmiin annettuja salasanoja
– toimii asiallisesti verkossa
– käyttää asiallista kieltä myös sosiaalisessa mediassa
– tunnistaa yksityisyyteen kuuluvat asiat sosiaalisessa mediassa (esim, henkilötiedot ja kuvat)
– tietää mahdollisuuden ilmoittaa laittomasta aineistosta (http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lasten-suojelu-digitaalisessa-me/nettivihje/)

Työskentelyergonomia
– työskentelyasento: kyynärvarret vaakatasossa, niska suorassa, hartiat rentoina, ristiselän tukeminen, jalat tukevasti lattialla
– näyttö näkemisen kannalta sopivalla etäisyydellä ja katseen vaakatason alapuolella
– vaihtelevat työasennot
Ergonomiaa koululaisille, Ergonomiaopas Savonlinnan Normaalikoulun yläkoululaisille, fysioterapian opinnäytetyö: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40285/riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1

Tekijänoikeudet
– tekijänoikeuksien perusteita (mitä kuvaa/ääntä/tekstiä saa käyttää omissa esityksissä, mihin tarvitaan lupa ja mistä; oppilaan tuottaman materiaalin käyttäminen)
– tekijänoikeuksista vapaiden aineistojen löytäminen ja käyttö
– opetuksen järjestäjällä tulee olla huoltajien lupa oppilaiden töiden ja kuvien julkaisuun verkossa
http://www.tekijanoikeus.fi/
http://www.kopiraitti.fi/
http://www.kopiosto.fi/

3. TIEDONHANKINTA JA TUTKIVA TYÖSKENTELY

– tarkennettu tiedonhaku (esim. Googlen käytön ohjeita: https://support.google.com/websearch/?hl=fi#topic=3378866)
– hakeminen tietokannoista (esim. http://savonlinna.verkkokirjasto.fi/)
– hakeminen oman kieli- ja kulttuurialueen ulkopuolisista lähteistä (haut esim. englannin kielellä, http://translate.google.fi/, http://www.sanakirja.org/)
– kriittinen suhtautuminen hakutuloksiin: kuka, miksi, milloin, kenelle, fakta, fiktio, mainos, ideologia, intressi
(esim. http://mediakasvatus.kirjastot.fi/tiedonhaku/lahdekritiikki)
– tiedon käsittely ja jäsentäminen omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi (esim. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitys, video, animaatio, kuunnelma)
– tietolähteiden merkintä
– johtopäätösten tekeminen hankitun ja arvioidun tiedon pohjalta

4. VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Henkilöiden välisen viestinnän tavoitteita

1-6-luokka:
– omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu
– viestien tulkinta ja niihin vastaaminen
– monilukutaito: erilaisten viestien tuottaminen, tulkinta ja käyttäminen sekä yksin että yhdessä (mm. kirjoitetut, puhutut, visuaaliset ja audiovisuaaliset viestit)
– vastavuoroisuus, tasa-arvoisuus, toisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden ymmärtäminen ja kunnioittaminen, asioiden tarkastelu eri näkökulmista sekä rohkeus ilmaista myös eriäviä mielipiteitä ja perustella niitä asiallisesti

Eri viestintäkanavien ja tyylien tarkoituksenmukainen käyttö
1-6-luokka:
– luokan kotisivulle kirjoittaminen opettajajohtoisesti
– erilaisten tekstilajien harjoittelua, esimerkiksi luokan lehdessä: asiateksti, uutinen, mielipideteksti, tiedote, mainos, sarjakuva
– tunteiden ilmaisua, esimerkiksi runouden, draaman, ilmeiden, eleiden ja liikkeiden avulla (esitysten videointi, iMovie, iMotion)

3-6-luokka:
– sähköisen kirjan kirjoittamista sähköpostin tai blogin avulla
– sähköpostin käyttö: vastaanottajan huomioon ottaminen (esim. kaveri/viranomainen), otsikkorivi, puhuttelu, viestin sisältö, allekirjoitus
5-6-luokka:
– blogien kirjoittaminen opettajajohtoisesti
(esim. https://www.blogger.com/, ohjevideo: http://www.youtube.com/watch?v=-XWGAwoJO9c&feature=youtu.be)

Teknologian käyttäminen oman ilmaisun välineenä:
1-6-luokka:
– video
– animaatio (esim. iMotion, Photo Story – ohjevideo: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/opetuubi/photostory.html, Stop Animation Pro)
– elokuva (esim. iMovie, Movie Maker, Elokuvatyökalu)
– kuunnelma (esim. Ääninauhuri, Audacity)
– blogit/kotisivut (esim. Google Blogger, Adobe Spark Page)

Teknologian hyödyntäminen yhteisöllisessä oppimisessa
– yhteisöllisten alustojen käytön syventäminen (esim. http://www.wikispaces.com/, ohjevideo: http://www.youtube.com/watch?v=zdp6ilTLbb4)
Kokemukset vuorovaikutuksesta oman opiskeluryhmän/koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä kansainvälisestä yhteydenpidosta

1–6-luokka:
– kummiluokat, ystävyyskoulut, lähialueyhteistyö, asiantuntijayhteistyö, yritykset, Erasmus+ Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman mahdollisuudet