Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

3-4-luokat

1. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA TUOTTAMINEN

– tekstinkäsittely sovelluksen avulla
– esitysohjelmien käyttö (esim. PowerPoint, Keynote, Google Slides)
– tiedonhakusovellusten peruskäyttö
– tiedon siirtäminen sovelluksesta toiseen (teksti, kuvat, yms.)
– digikameran peruskäyttö, kuvien ja liikkuvan kuvan liittäminen esitykseen
– sähköpostin käyttö (G-Suite for Education)
– tietokonepelien hyödyntäminen oppimisessa
– ohjelmointi (eNorssin ohjelmointipolku soveltuvin osin)

Teknologia lukemisen ja kirjoittamisen tukena
– näppäintaitojen kehittäminen kymmensormijärjestelmään asti (esim. TypingMaster, http://www.typingmaster.com)
– oman tekstin käsittely yleisten ohjeiden ja standardien mukaisesti
– luova tuottaminen

Kuva ja ääni
– itse otettujen valokuvien käyttö opiskelussa
– äänittäminen
– lyhytelokuvan tekeminen
– animaation tekeminen

2. VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA

Oppilas
– noudattaa oman koulun sääntöjä tietoteknisten välineiden käytössä
– ymmärtää itse tarkoituksenmukaisten sivustojen ja ohjelmistojen käytön
– tietää ja noudattaa palveluihin liittyviä ikärajoja ja ohjeita

Asianmukainen toiminta verkossa
Oppilas
– osaa käyttää ja säilyttää järjestelmiin annettuja salasanoja
– toimii asiallisesti verkossa
– käyttää asiallista kieltä myös sosiaalisessa mediassa
– tunnistaa yksityisyyteen kuuluvat asiat sosiaalisessa mediassa (esim, henkilötiedot ja kuvat)
– tietää mahdollisuuden ilmoittaa laittomasta aineistosta (http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lasten-suojelu-digitaalisessa-me/nettivihje/)

Työskentelyergonomia
– työskentelyasento: kyynärvarret vaakatasossa, niska suorassa, hartiat rentoina, ristiselän tukeminen, jalat tukevasti lattialla
– näyttö näkemisen kannalta sopivalla etäisyydellä ja katseen vaakatason alapuolella
– vaihtelevat työasennot
Ergonomiaa koululaisille, Ergonomiaopas Savonlinnan Normaalikoulun yläkoululaisille, fysioterapian opinnäytetyö: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40285/riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1

Tekijänoikeudet
– tekijänoikeuksien perusteita (mitä kuvaa/ääntä/tekstiä saa käyttää omissa esityksissä, mihin tarvitaan lupa ja mistä; oppilaan tuottaman materiaalin käyttäminen)
– tekijänoikeuksista vapaiden aineistojen löytäminen ja käyttö
– opetuksen järjestäjällä tulee olla huoltajien lupa oppilaiden töiden ja kuvien julkaisuun verkossa
http://www.tekijanoikeus.fi/
http://www.kopiraitti.fi/
http://www.kopiosto.fi/

3. TIEDONHANKINTA JA TUTKIVA TYÖSKENTELY

– hakupalveluiden peruskäyttö, tarkoituksenmukaiset hakusanat (esim. http://fi.wikipedia.org/)
– tiedon käsittely ja jäsentäminen omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi (tekstinkäsittely)

4. VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Henkilöiden välisen viestinnän tavoitteita
1-6-luokka:
– omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu digitaalisessa ympäristössä
– viestien tulkinta ja niihin vastaaminen
– monilukutaito: erilaisten viestien tuottaminen, tulkinta ja käyttäminen sekä yksin että yhdessä (mm. kirjoitetut, puhutut, visuaaliset ja audiovisuaaliset viestit)
– vastavuoroisuus, tasa-arvoisuus, toisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden ymmärtäminen ja kunnioittaminen, asioiden tarkastelu eri näkökulmista sekä rohkeus ilmaista myös eriäviä mielipiteitä ja perustella niitä asiallisesti

Eri viestintäkanavien ja tyylien tarkoituksenmukainen käyttö
1-6-luokka:
– luokan kotisivulle kirjoittaminen opettajajohtoisesti
– erilaisten tekstilajien harjoittelua, esimerkiksi luokan lehdessä: asiateksti, uutinen, mielipideteksti, tiedote, mainos, sarjakuva
– tunteiden ilmaisua, esimerkiksi runouden, draaman, ilmeiden, eleiden ja liikkeiden avulla (esitysten videointi, iMovie, iMotion)
3-6-luokka:
– sähköisen kirjan kirjoittamista sähköpostin tai blogin avulla
– sähköpostin käyttö: vastaanottajan huomioon ottaminen (esim. kaveri/viranomainen), otsikkorivi, puhuttelu, viestin sisältö, allekirjoitus

Teknologian käyttäminen oman ilmaisun välineenä
1-6-luokka:
– video
– animaatio (esim. iMotion, Photo Story – ohjevideo: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/opetuubi/photostory.html, Stop Animation Pro)
– elokuva (esim. iMovie, Movie Maker, Elokuvatyökalu)
– kuunnelma (esim. Ääninauhuri, Audacity, Hokusai, tms.)
– blogit/kotisivut (esim. Google Blogger, Adobe Spark Page)

Yhteisölliset oppimiskokonaisuudet
3-4-luokka:
– yhteisöllisten alustojen käyttö opiskelussa (Blogit, GSE, Padlet, Sosiaalisen median palvelut soveltuvin osin. Google Docs -ohjevideo: http://www.youtube.com/watch?v=EG1rf1u4bRI ja drive, http://www.kirjoitusalusta.fi, ohjevideo: http://www.youtube.com/watch?v=QErwGYX_IjM&feature=youtu.be)

– yhteistyösovellusten käyttö (esim. GSE, Office 365, SanomaPro, Kirjoitusalusta.fi)
– asiakirjojen ja esitysten teko yhteisöllisesti verkkopalvelujen sovellusten avulla ilman sidosta fyysiseen laitteeseen
– oppimistehtävien tekeminen ja palautteen saaminen verkossa
– verkkoaineistojen käyttäminen omissa projekteissa (ääni, animaatio, kuva, video)
– VoIP-palvelujen (Voice over internet protocol) hyödyntäminen opiskelussa (esim. Skype, Google Hangout)

1–6-luokka:
– kummiluokat, ystävyyskoulut, lähialueyhteistyö, asiantuntijayhteistyö, yritykset, Erasmus+ Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman mahdollisuudet