Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

Visio

Tieto- ja viestintäteknologia on luonnollinen osa opetusta, opiskelua ja oppimista. Savonlinnan kaupunki kehittää ja tukee tieto- ja viestintäteknologian laaja-alaista hyödyntämistä opetuksessa turvaamalla tarvittavan ja ajantasaisen tvt-laitteiston saatavuuden, sekä opettajille, että oppilaille, sekä mahdollistamalla opettajien täydennyskoulutuksen.

Tieto- ja viestintätekniikka tuo uusia mahdollisuuksia opetuksen toteuttamiseen.

Savonlinnan kaupungin opetushenkilöstöllä on hyvät valmiudet käyttää ja soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa työssään pedagogisesti järkevällä. Oppilaat saavat jatko-opiskelun ja työelämän kannalta tarvittavia ja monipuolisia opiskelutaitoja.

Oppimisessa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä, ja oppimista tapahtuu kokonaisvaltaisesti oppiainerajoja ylittäen. Oppimisympäristö tukee yhteisöllistä oppimista ja oman osaamisen jakamista. Opettajilla ja oppilailla on käytössään pedagogiikkaa tukeva, ajanmukainen teknologia sekä pääsy verkkoon myös omilla laitteilla. Teknologia aktivoi oppijaa, auttaa oman oppimisen dokumentoinnissa ja arvioinnissa sekä rakentaa siltaa koulun ja sen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen välille.